Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy

Usługa umożliwia zgłoszenie do Urzędu Patentowego wniosku o uzyskanie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy  

Zgłaszającego , który może być reprezentowany przez pełnomocnika.

Zgłaszającym może być:
- osoba fizyczna,
- osobę prawną,
- organ administracji rządowej albo państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca w imieniu Skarbu Państwa.

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 40, poz. 358 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1623 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. z 2001 r. Nr 90, poz. 1000)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 115)
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776)
Wymagane dokumenty  
 • 1) Podanie zwierające co najmniej:
  - nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, numer REGON w przypadku osób prawnych i państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile zgłaszający go posiada,
  - nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
  - nazwę organu administracji rządowej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, gdy zgłoszenie jest dokonane przez ten organ lub jednostkę w imieniu Skarbu Państwa,
  - wniosek o udzielenie prawa z rejestracji,
  - nazwisko i imię oraz adres twórcy wzoru przemysłowego
  - wskazanie podstawy prawnej do uzyskania prawa z rejestracji, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wzoru przemysłowego,
  - spis załączonych dokumentów,
  - podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.
 • Podanie może również zawierać:
  - oświadczenie zgłaszającego, o chęci skorzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce, kraj i charakter wystawy oraz datę wystawienia wzoru przemysłowego na wystawie,
  - wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają oni przez wspólnego pełnomocnika.
  2) Ilustracje wzoru przemysłowego (rysunki, fotografie lub próbki materiału włókienniczego wraz z opisem wyjaśniającym.
  3) dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa.
  4) Oświadczenie zgłaszającego, których odmian wzoru przemysłowego dotyczy dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłoszenie zawiera odmiany wzoru (oświadczenie o datach pierwszeństwa). 5) Oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki z wyłączeniem terminów załatwiania spraw z k.p.a. (art. 253 ust. 1 p.w.p). Postępowanie o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy trwa ok. kilka miesięcy od daty dokonania zgłoszenia, o ile nie zajdą nieprzewidziane okoliczności mogące mieć wpływ na przyspieszenie lub opóźnienie tego terminu.

Opłaty  

300 zł - za zgłoszenie wzoru przemysłowego .

150 zł - Opłata za pierwszy okres ochronny

Opłata za pierwszy okres ochronny obejmujący 1, 2, 3, 4, 5 rok ochrony. Opłatę za pierwszy okres należy wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji i postanowień wydanych przez Urząd Patentowy służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 244 p.w.p.). Na decyzje i postanowienia wydane przez Urząd Patentowy w postępowaniu odwoławczym stronie służy skarga do sądu administracyjnego (art. 248 p.w.p.)

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy
  Podobne usługi  

  Udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy

  Usługa umożliwia zgłoszenie do Urzędu Patentowego wniosku o uzyskanie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy.