Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informacja o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych

Usługa umożliwia podmiotowi poddającemu zwierzęta ubojowi złożenie właściwemu ze względu na miejsce poddawania zwierząt ubojowi organowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych kwartalnej i rocznej informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych, z uwzględnieniem poszczególnych klas mięsności.
Informację, o której mowa powyżej, składa się w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale lub roku, którego informacja dotyczy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (właściwa ze względu na miejsce poddawania zwierząt ubojowi )

Kogo dotyczy  

Podmioty dokonujące uboju świń

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości (Dz. U. z 2020 r., poz. 49)
  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1688)
Wymagane dokumenty  
    Formularz informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Informacja o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych
Podobne usługi  

Informacja o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych

Usługa umożliwia podmiotowi poddającemu zwierzęta ubojowi złożenie właściwemu ze względu na miejsce poddawania zwierząt ubojowi organowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych kwartalnej i rocznej informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych, z uwzględnieniem poszczególnych klas mięsności.
Informację, o której mowa powyżej, składa się w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale lub roku, którego informacja dotyczy.