Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/01/17/6699
17.01.2019
URZĄD MIEJSKI W OPALENICY
Wzór oświadczenia o posiadaniu psa
T
2019/01/17/6698
17.01.2019
URZĄD GMINY OŁAWA
Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
T
2019/01/17/6697
17.01.2019
URZĄD GMINY OŁAWA
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych
T
2019/01/17/6696
17.01.2019
URZĄD GMINY OŁAWA
Wniosek o rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek
T
2019/01/17/6695
17.01.2019
URZĄD GMINY OŁAWA
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
T
2019/01/17/6694
17.01.2019
URZĄD GMINY OŁAWA
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
T
2019/01/17/6693
17.01.2019
URZĄD GMINY OŁAWA
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki / terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
T
2019/01/17/6692
17.01.2019
URZĄD GMINY OŁAWA
Wzór o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
T
2019/01/17/6691
17.01.2019
URZĄD GMINY OŁAWA
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
T
2019/01/17/6690
17.01.2019
URZĄD GMINY OŁAWA
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 6515