Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/01/22/9042
22.01.2020
URZĄD GMINY W WICKU
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2020/01/22/9041
22.01.2020
URZĄD GMINY W WICKU
Wzór wniosku w sprawie umorzenia w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę
T
2020/01/22/9040
22.01.2020
URZĄD GMINY W WICKU
Wzór wniosku w sprawie rozłożenia na raty płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
T
2020/01/22/9039
22.01.2020
URZĄD GMINY W WICKU
Wzór wniosku w sprawie odroczenia terminu płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
T
2020/01/22/9038
22.01.2020
URZĄD GMINY W WICKU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2020/01/22/9037
22.01.2020
URZĄD GMINY W WICKU
Wzór deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/01/22/9036
22.01.2020
URZĄD GMINY KŁODZKO
Wzór wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2020/01/22/9035
22.01.2020
URZĄD GMINY KŁODZKO
Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych
T
2020/01/21/9034
21.01.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-16A(10) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ZAPŁACONEJ I ODLICZONEJ OD KARTY PODATKOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU PODATKOWEGO - wzór stosuje się do składek zapłaconych i odliczonych od dnia 1 stycznia 2019 r.
T
2020/01/21/9033
21.01.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-36(27) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2019 r.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 8858