Web Content Viewer (JSR 286)
Actions
Loading...

Nota prawna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)

Tożsamość administratora

Administratorem jest Minister Cyfryzacji mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27. Administrator odpowiada za zapewnienie funkcjonowania Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji – można skontaktować się:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących:

 • przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Ministerstwo Cyfryzacji,
 • korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zarządzania Pani/Pana kontem na ePUAP i wykorzystywania tego konta:

 • w celu realizacji usług online, jakie zostały udostępnione na platformie ePUAP oraz usług na platformie obywatel.gov.pl powiązanych z kontem użytkownika ePUAP,
 • w zakresie określonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym składania podań i wniosków w oparciu o formularze elektroniczne umożliwiające realizację usług publicznych oraz odbieranie korespondencji doręczanej przez podmioty publiczne.

Podstawa prawna do przetwarzania danych:

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Zakres przetwarzanych danych odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także przez Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, 02-305 Warszawa, świadczący usługi utrzymania i rozwoju ePUAP oraz udzielający pomocy użytkownikom w zakresie niezbędnym dla realizacji tych zadań.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje dane podane przez użytkownika przy zakładaniu konta, czyli co najmniej:

 • identyfikator,
 • imię (imiona) nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu komórkowego,
 • nr PESEL, adres zamieszkania, adres zameldowania, fotografię – jeżeli zostały podane przez użytkownika w ramach konfiguracji konta.

W ramach zarządzania e-skrzynką do doręczeń elektronicznych, która zakładana jest automatycznie wraz zakładaniem konta możliwe jest podanie innego adresu e-mail  powiązanego z tą skrzynką.

Wraz z kontem na ePUAP automatycznie zakładane jest odrębne konto w systemie dostępnym na pz.gov.pl, które służy do uwierzytelnienia się użytkownika ePUAP. Dane do logowania są identyczne jak podane przy zakładaniu konta na epuap.gov.pl.

W ramach konta na na pz.gov.pl możliwe jest podanie przez użytkownika dla tego konta innego numeru telefonu komórkowego i innego adresu e-mail niż dla konta na ePUAP.

W przypadku podania numeru PESEL przy zakładaniu konta Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu komórkowego i adres e-mail) będą przetwarzane także w procesie potwierdzania profilu zaufanego.

Oznacza to, że Pani/Pana dane osobowe będą mogły zostać udostępnione podmiotom mającym prawo do potwierdzania profilu zaufanego, czyli:

 • konsulom,
 • urzędom wojewódzkim,
 • urzędom skarbowym,
 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
 • podmiotom mającym zgodę ministra właściwego do spraw informatyzacji (obecnie Ministra Cyfryzacji) na potwierdzanie profilu zaufanego w punkcie potwierdzającym.

Udostępnienie będzie następowało wyłącznie po podaniu numeru PESEL lub identyfikatora użytkownika konta powiązanego ze złożonym automatycznie wnioskiem.

Pełna lista punktów potwierdzających profile zaufane dostępna jest na stronie pz.gov.pl.

 

Okres przechowywania danych

Dane konta użytkownika ePUAP będą przetwarzane bezterminowo, aż do czasu usunięcia tego konta przez użytkownika.

W każdej chwili użytkownik ma prawo:

 • zapoznać się z danymi osobowymi przetwarzanymi w ramach założonego przez siebie konta,
 • poprawiać te dane oraz usunąć ich część lub
 • całkowicie usunąć konto na ePUAP – korzystając z polecenia „usuń konto” dostępnego w ramach opcji zarządzania kontem.

 

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia. Możliwe jest to po uwierzytelnieniu się na założonym przez siebie koncie ePUAP w sposób ustalony przez użytkownika tego konta.

Jeżeli nie ma Pan/Pani możliwości uwierzytelnienia się i samodzielnego poprawienia lub usunięcia danych, żądanie zmiany lub usunięcia danych musi być wyrażone w formie umożliwiającej jednoznaczną identyfikację składającego żądanie i powiązanie z danymi konta ePUAP, którego dotyczy żądanie.

Zmiana danych konta lub usunięcie konta nie spowoduje jednak:

 • zmiany i usunięcia danych konta profilu zaufanego, jakie zostało automatycznie założone w systemie dostępnym na stronie pz.gov.pl oraz zmiany i usunięcia danych profilu zaufanego, jeżeli został on potwierdzony (stosowna klauzula informacyjna jest dostępna pod tym linkiem),
 • zmiany i usunięcia danych przekazanych do podmiotów publicznych w ramach korzystania z usług publicznych na ePUAP, ponieważ administratorami tych danych są te podmioty publiczne przetwarzające otrzymane dane w zakresie i przez okres określony przepisami prawa właściwymi dla gromadzenia i przechowywania przez nie dokumentacji odzwierciadlającej odpowiedni proces załatwiania spraw (zgodnie z przepisami wymagającymi od tych podmiotów zapewnienia tej dokumentacji odpowiedniej ewidencji, przechowywania i ochrony na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa


Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.

 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Różne usługi ePUAP mogą wymagać podawania różnego zakresu danych osobowych wymaganego przepisami prawa (w szczególności określonych przepisami prawa wzorami podań i wniosków wymaganych do załatwienia danej sprawy). Niepodanie kompletnych danych może skutkować niemożliwością realizacji usługi lub zwrotną korespondencją wymagającą uzupełnienia danych.