Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie w projekcie: Własność intelektualna w Twojej firmie

Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Patentowego RP wniosku o udzielenie dofinansowania do usługi informacyjno-doradczej polegającej na identyfikacji własności intelektualnej przedsiębiorców.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy  

Zgłaszającym może być: podmiot, posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, którego siedziba mieści się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a wykonywana przez niego działalność mieści się w obszarze uwzględnionym w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach (KIS), a otrzymana dotychczas pomoc mieści się w limitach określonych dla pomocy de minimis"

Podstawy prawne  
 • Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)
 • Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1313 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006) (Dz. U. z 2013 r., poz. 1301 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagane dokumenty  
  wniosek o dofinansowanie
Czas realizacji  

Złożony wniosek zostanie rozpatrzony do 14 dni roboczych od daty jego wpłynięcia

Opłaty  

Zgłoszenie dokonywane bezpłatnie, natomiast po zakończeniu usługi przedsiębiorca będzie zobligowany zapłacić 5% jej wartości w przypadku mikroprzedsiębiorstw lub 10% jej wartości w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz zapłacić podatek VAT w przypadku, gdy usługę będzie wykonywał podmiot będący płatnikiem VAT-u.

Tryb odwoławczy  

1. Wnioskodawca, który nie zgadza się wynikiem oceny wniosku, niepozwalającym na zakwalifikowanie Wnioskodawcy do otrzymania dofinansowania, może w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji skierować do UPRP prośbę o ponowną ocenę jego wniosku wraz z uzasadnieniem. Skierowanie prośby o ponowną ocenę nie wstrzymuje zawierania umów z tymi Wnioskodawcami, których Wnioski zostały ocenione pozytywnie. Wnioskodawca nie może kierować prośby o ponowną ocenę wniosku, w sytuacji, gdy jedyną podstawą niezakwalifikowania do otrzymania dofinansowania, jest brak środków, które pozwalałyby na podpisanie takiej umowy. UPRP niezwłocznie skieruje Wniosek do ponownej oceny przez innego pracownika niż ten, który dokonuje pierwszej oceny i poinformuje Wnioskodawcę o ostatecznej decyzji UPRP o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu Wnioskodawcy do otrzymania dofinasowania. Ponowna ocena wniosku zostanie dokonana w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku do ponownej oceny. 2. Raz na kwartał, UPRP opublikuje na swojej stronie internetowej pełną listę wszystkich Wnioskodawców, których wnioski spełniły kryteria oceny z wyróżnieniem Wnioskodawców, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania dofinansowania. 3. W przypadku rezygnacji lub braku możliwości zawarcia umowy z Wnioskodawcą/ami wybranym/i do otrzymania dofinansowania, Wnioskodawca/y, którego/ych Wniosek/wnioski znajduje/ą się na liście rezerwowej, przy zachowaniu kolejności miejsc na liście rezerwowej, otrzyma/ją możliwość przystąpienia do Projektu pod warunkiem, że zostanie przez tego/tych Wnioskodawcę/ów zawarta z Umowa o powierzenie Grantu oraz Umowa na świadczenie Usług z jednym z Wykonawców wybranych przez UPRP.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie wniosku, o dofinansowanie w ramach projektu Własność intelektualna w Twojej firmie.

Etapy realizacji usługi  

1. Wypełnienie formularza wniosku przez Wnioskodawcę. 2. Przesłanie Wniosku. 3. Przyjęcie wniosku. 4. Weryfikacja wniosku. 5. Podpisanie umowy o udzielenie Grantu

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   udzielenie dofinansowania usługi identyfikacji własności intelektualnej

  Dofinansowanie w projekcie: Własność intelektualna w Twojej firmie

  Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Patentowego RP wniosku o udzielenie dofinansowania do usługi informacyjno-doradczej polegającej na identyfikacji własności intelektualnej przedsiębiorców.