Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej Instytucji Publicznej wniosku o przywrócenie terminu.

Jeżeli na dopełnienie czynności określony był termin i strona nie dotrzymała tego terminu, organ przywróci termin na prośbę tej strony, jeżeli uprawdopodobni ona, że niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jej winy.

Wniosek o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny niedotrzymania terminu, jednocześnie należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub instytucje, które uczestniczą w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Jeżeli termin określony był na wniesienie (przedłożenie) dokumentu, do wniosku należy załączyć ten dokument.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia od decyzji lub postanowienia organu, który wydał decyzje, postanowienie stronie służy prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Rezultat realizacji usługi  

Uruchomienie procedury związanej z przywróceniem terminu oraz wydanie postanowienia.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie postanowienia.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przywrócenie terminu

Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej Instytucji Publicznej wniosku o przywrócenie terminu.

Jeżeli na dopełnienie czynności określony był termin i strona nie dotrzymała tego terminu, organ przywróci termin na prośbę tej strony, jeżeli uprawdopodobni ona, że niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jej winy.

Wniosek o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny niedotrzymania terminu, jednocześnie należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.