Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru.

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r., poz. 81, par. 6,)
Wymagane dokumenty  
 • Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, w przypadku wystąpienia o podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z tego zabytku.
 • Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez niego tytułu prawnego, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, w przypadku wystąpienia o zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku ruchomego
 • Wstępny projekt podziału zabytku nieruchomego (2 egzemplarze).
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

82 zł, ewentualne 17zł za pełnomocnictwo

Tryb odwoławczy  

Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków

  Wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków

  Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków