Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych niesformalizowanych

Za pośrednictwem tej usługi każdy Obywatel, posiadający konto na platformie ePUAP, ma możliwość oddania swojego głosu w sprawach, których dotyczą konsultacje społeczne, m.in. dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, programów społeczno-gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp. lub zaproponowania tematu konsultacji.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała rady powiatu.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa określa uchwała sejmiku województwa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy podmiot administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Dotyczy osób, chcących za pośrednictwem platformy ePUAP, wziąć udział w elektronicznych konsultacjach społecznych ogłaszanych przez podmiot publiczny, skierowanych do Obywateli. W ramach usługi można składać również wnioski w sprawach inicjacji konsultacji społecznych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek w konsultacjach społecznych niesformalizowanych
Czas realizacji  

Nie dotyczy (bez zbędnej zwłoki)

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych niesformalizowanych

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku i przyjęcie głosu w konsultacjach.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych niesformalizowanych
Podobne usługi  

Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych niesformalizowanych

Za pośrednictwem tej usługi każdy Obywatel, posiadający konto na platformie ePUAP, ma możliwość oddania swojego głosu w sprawach, których dotyczą konsultacje społeczne, m.in. dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, programów społeczno-gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp. lub zaproponowania tematu konsultacji.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała rady powiatu.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa określa uchwała sejmiku województwa.