Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac pielęgnacyjnych przy zabytkach

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac pielęgnacyjnych przy zabytkach

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 złotych za wydanie pozwolenia
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, w przypadku jego udzielenia w wysokości 17,00 zł
 • Harmonogram prac pielęgnacyjnych, sporządzony przez wykonawcę prac, spełniającego wymogi na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • Aktualny dokument stwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do władania nieruchomością zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, lub oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Dokumentacja fotograficzna drzew/krzewów wnioskowanych do pielęgnacji.
 • Mapa (wyrys geodezyjny) terenu z zaznaczoną lokalizacją drzew/krzewów, odpowiadającą w/w wykazowi, albo rysunek wykonany przez osobę sporządzającą harmonogram prac.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

82 zł, ewentualna opłata za pełnomocnictwo 17 zł

Tryb odwoławczy  

Od postępowania zakończonego decyzją odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac pielęgnacyjnych przy zabytkach

  Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac pielęgnacyjnych przy zabytkach

  Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac pielęgnacyjnych przy zabytkach