Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli okresowej obiektu wielkopowierzchniowego dla których właściwym organem nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego

Obiekty wielkopowierzchniowe (budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 powinny być poddawane kontrolom okresowy dwa razy do roku – w terminach do 30 listopada i 31 maja. Osoba dokonująca kontroli na zlecenie właściciela lub zarządcy takiego obiektu zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie właściwy organ nadzoru budowlanego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego – w zakresie swojej właściwości rzeczowej

Kogo dotyczy  

Osób dokonujących kontroli okresowej obiektów budowlanych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Kopia protokołu z dokonanej kontroli – wyłącznie w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem
Czas realizacji  

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego rozpatrzy wniosek o zawieszenie postępowania bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak trybu odwoławczego. Na działanie wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego służ skarga do organu nadrzędnego – Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli obiektu budowlanego w tzw. trybie bezzwłocznym nie powoduje żadnego działania organu nadzoru budowlanego. Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o przeprowadzonej kontroli obiektu wielkopowierzchniowego zagrożone jest kara grzywny (art. 93 pkt 8 Prawa budowlanego).

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie zawiadomienia zawierającego informacje pozwalające na zidentyfikowanie obiektu budowlanego, który został poddany kontroli nie powoduje żadnych działań wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. 2. Weryfikacja zawiadomienia. W przypadku złożenia zawiadomienia nie zwierającego takich informacji skutkować będzie skierowaniem wezwania do uzupełniania zawiadomienia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Kontrola okresowa
 • obiekt wielkopowierzchniowy
 • obiekt budowlany
 • Zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli okresowej obiektu wielkopowierzchniowego dla których właściwym organem nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego

  Obiekty wielkopowierzchniowe (budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 powinny być poddawane kontrolom okresowy dwa razy do roku – w terminach do 30 listopada i 31 maja. Osoba dokonująca kontroli na zlecenie właściciela lub zarządcy takiego obiektu zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie właściwy organ nadzoru budowlanego.