Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informacja o posiadanej książce w zbiorach Biblioteki Publicznej

Usługa umożliwia wniosek o uzyskanie informacji o gromadzonych zbiorach bibliotecznych, udostępnianych zbiorów na miejscu, wypożyczanych zbiorów na zewnątrz oraz prowadzonych wypożyczeń międzybibliotecznych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Biblioteki Publiczne

Kogo dotyczy  

Osoby chcące uzyskać informacje

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o udostępnienie informacji o książce posiadanej książce w zbiorach
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Opłaty  

Brak opłat. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot zobowiązany może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Tryb odwoławczy  

Do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że: 1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni; 2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i udzielenie informacji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Informacja o posiadanej książce w zbiorach Biblioteki Publicznej

Informacja o posiadanej książce w zbiorach Biblioteki Publicznej

Usługa umożliwia wniosek o uzyskanie informacji o gromadzonych zbiorach bibliotecznych, udostępnianych zbiorów na miejscu, wypożyczanych zbiorów na zewnątrz oraz prowadzonych wypożyczeń międzybibliotecznych.