Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Złożenie wniosku o zmianę budżetu gminy/powiatu

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie zmiany budżetu gminy/powiatu.
Przepisy prawa przyznają znaczną swobodę organowi stanowiącemu jednostce samorządu terytorialnego (gminie, powiatowi, województwu) do decydowania o rocznej uchwale budżetowej, jednak po jej uchwaleniu organ stanowiący (odpowiednia rada) nie może już z własnej inicjatywy zmieniać uchwalonej uchwały budżetowej. W fazie wykonania budżetu funkcjonują ustawowe kompetencje organów wykonawczych do dokonywania zmian budżetu oraz jego wyłączne uprawnienia w zakresie występowania z inicjatywą o zmianę uchwały budżetowej. Zgodnie z przepisami – po uchwaleniu uchwały budżetowej, jedynie organowi wykonawczemu przysługuje inicjatywa występowania do organu stanowiącego o zmianę obowiązującej uchwały budżetowej. Norma o wyłącznej inicjatywie organu wykonawczego, znajduję swoje potwierdzenie również w przepisach regulujących tą kwestie na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego. Stąd wnioski w tych sprawach powinny być kierowane do wójtów (burmistrzów, prezydentów), zarządów powiatów.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta.

Kogo dotyczy  

Dotyczy osób, chcących za pośrednictwem platformy złożyć wniosek o zmianę budżetu gminy w celu lepszego wykorzystania środków finansowych - pełniejszego zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności. Krąg podmiotów obejmuje uprawnionych do składania wniosków do budżetu gminy.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o zmianę budżetu
Czas realizacji  

nie dotyczy

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Złożenie wniosku o zmianę budżetu gminy/powiatu

Złożenie wniosku o zmianę budżetu gminy/powiatu

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie zmiany budżetu gminy/powiatu.
Przepisy prawa przyznają znaczną swobodę organowi stanowiącemu jednostce samorządu terytorialnego (gminie, powiatowi, województwu) do decydowania o rocznej uchwale budżetowej, jednak po jej uchwaleniu organ stanowiący (odpowiednia rada) nie może już z własnej inicjatywy zmieniać uchwalonej uchwały budżetowej. W fazie wykonania budżetu funkcjonują ustawowe kompetencje organów wykonawczych do dokonywania zmian budżetu oraz jego wyłączne uprawnienia w zakresie występowania z inicjatywą o zmianę uchwały budżetowej. Zgodnie z przepisami – po uchwaleniu uchwały budżetowej, jedynie organowi wykonawczemu przysługuje inicjatywa występowania do organu stanowiącego o zmianę obowiązującej uchwały budżetowej. Norma o wyłącznej inicjatywie organu wykonawczego, znajduję swoje potwierdzenie również w przepisach regulujących tą kwestie na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego. Stąd wnioski w tych sprawach powinny być kierowane do wójtów (burmistrzów, prezydentów), zarządów powiatów.