Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na eksploatację urządzenia objętego dozorem technicznym

Usługa umozliwia złożenie do wybranej instytucji wniosku o wydanie zezwolenia na eksploatację urządzenia objętego dozorem technicznym.

Możliwość użytkowania urządzenia technicznego, podlegającego dozorowi technicznemu, zależy od otrzymania decyzji zezwalającej na jego eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Dotyczy to również urządzeń technicznych po ich naprawie lub modernizacji.
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony (eksploatującego urządzenia techniczne).

Wytwarzanie urządzeń technicznych z zamiarem ich wprowadzenia do eksploatacji odbywa się na podstawie dokumentacji technicznej uzgodnionej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego w zakresie zgodności tej dokumentacji z warunkami technicznymi dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Importer urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń jest obowiązany do uprzedniego uzgodnienia wymagań technicznych z organem właściwej jednostki dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Modernizacja lub naprawa urządzenia wymaga uzgodnienia dokumentacji z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.
Zmiana uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia dokumentacji z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.

Przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia organ jednostki dozoru technicznego wykonuje następujące czynności:
- sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentacji urządzenia
- dokonuje badania urządzenia poprzez sprawdzenie zgodności wykonania tego urządzenia z dokumentacją i warunkami technicznymi dozoru technicznego, a także stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowań,
- przeprowadza próby techniczne przed uruchomieniem urządzenia oraz w warunkach pracy w zakresie ustalonym w warunkach technicznych dozoru technicznego dla poszczególnych rodzajów urządzeń,
- przeprowadza badanie specjalne ustalone w dokumentacji projektowej urządzenia lub, w technicznie uzasadnionych przypadkach, na żądanie organu właściwej jednostki dozoru technicznego.


Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.) działaniami dozoru technicznego objęte są urządzenia techniczne mogące stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska wskutek:
- rozprężania cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego,
- wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu,
- rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.

Rezultat procedury
Uzyskanie zezwolenia na eksploatację urządzenia objętego dozorem technicznym. Wpis do rejestru urządzeń objętych dozorem technicznym na obszarze danego oddziału.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Kogo dotyczy  

Każdy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • wniosek o przeprowadzenie badania technicznego odbiorczego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu
  • dokumentację techniczną urządzenia w 2 egzemplarzach (oryginał + kopia) w zakresie określonym przez właściwy akt wykonawczy
  • dokumenty rejestrowe (KRS, CEIDG)
  • wykaz urządzeń, jeśli wniosek dotyczy większej ilości urządzeń
Czas realizacji  

30 dni od wpłynięcia kompletnego wniosku

Opłaty  

Opłata pobierana jest za wykonane badanie. Kwota opłaty naliczana jest wg załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 229, poz. 1502), zmienionego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2011 roku (Dz. U. z 2011 r., Nr 294, poz. 1736)

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji odmownej należy złożyć w ciągu 14 dni od daty otrzymania tej decyzji do Ministra Gospodarki. Odwołanie składa się za pośrednictwem Oddziału, w którym została wydana decyzja. Dyrektor Oddziału UDT w ciągu 2 dni od wpłynięcia odwołania, wydaje opinię co do zasadności odwołania i przekazuje ją wraz z aktami sprawy do Ministra Gospodarki za pośrednictwem Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie. UDT w Warszawie wydaje jednolitą opinię (kondensuje stanowisko Oddziału UDT i własne), rejestruje odwołanie i przekazuje całość dokumentów do Ministra Gospodarki.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zezwolenie na eksploatację urządzenia objętego dozorem technicznym

Zezwolenie na eksploatację urządzenia objętego dozorem technicznym

Usługa umozliwia złożenie do wybranej instytucji wniosku o wydanie zezwolenia na eksploatację urządzenia objętego dozorem technicznym.

Możliwość użytkowania urządzenia technicznego, podlegającego dozorowi technicznemu, zależy od otrzymania decyzji zezwalającej na jego eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Dotyczy to również urządzeń technicznych po ich naprawie lub modernizacji.
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony (eksploatującego urządzenia techniczne).

Wytwarzanie urządzeń technicznych z zamiarem ich wprowadzenia do eksploatacji odbywa się na podstawie dokumentacji technicznej uzgodnionej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego w zakresie zgodności tej dokumentacji z warunkami technicznymi dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Importer urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń jest obowiązany do uprzedniego uzgodnienia wymagań technicznych z organem właściwej jednostki dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Modernizacja lub naprawa urządzenia wymaga uzgodnienia dokumentacji z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.
Zmiana uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia dokumentacji z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.

Przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia organ jednostki dozoru technicznego wykonuje następujące czynności:
- sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentacji urządzenia
- dokonuje badania urządzenia poprzez sprawdzenie zgodności wykonania tego urządzenia z dokumentacją i warunkami technicznymi dozoru technicznego, a także stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowań,
- przeprowadza próby techniczne przed uruchomieniem urządzenia oraz w warunkach pracy w zakresie ustalonym w warunkach technicznych dozoru technicznego dla poszczególnych rodzajów urządzeń,
- przeprowadza badanie specjalne ustalone w dokumentacji projektowej urządzenia lub, w technicznie uzasadnionych przypadkach, na żądanie organu właściwej jednostki dozoru technicznego.


Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.) działaniami dozoru technicznego objęte są urządzenia techniczne mogące stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska wskutek:
- rozprężania cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego,
- wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu,
- rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.

Rezultat procedury
Uzyskanie zezwolenia na eksploatację urządzenia objętego dozorem technicznym. Wpis do rejestru urządzeń objętych dozorem technicznym na obszarze danego oddziału.