Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję lub postanowienie wydane przez organ administracji publicznej

Usługa umożliwia złożenie do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego skargi na decyzję lub postanowienie.
Stronie postępowania przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję albo postanowienie, na które służy zażalenie lub kończące postępowanie, a także postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty, jeżeli względem tej decyzji lub postanowienia wyczerpane zostały środki zaskarżenia w administracyjnym toku instancji.
Skargę należy wnieść w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji lub postanowienia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub instytucje, które uczestniczyły w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym .

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

Organ, który wydał decyzję albo postanowienie przekaże skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi.

Opłaty  

Skargę wnosi się bez opłat, jednak nie zostanie ona rozpoznana przez Sąd bez uiszczenia wpisu. Po przekazaniu przez organ skargi do Sądu, Sąd ustali wysokość wpisu i wezwie skarżącego do jego uiszczenia. Sąd może zwolnić skarżącego z opłat sądowych.

Tryb odwoławczy  

Od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego stronie służy prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie skargi.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie skargi. 2. Rozpatrzenie skargi.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję lub postanowienie

  Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję lub postanowienie wydane przez organ administracji publicznej

  Usługa umożliwia złożenie do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego skargi na decyzję lub postanowienie.
  Stronie postępowania przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję albo postanowienie, na które służy zażalenie lub kończące postępowanie, a także postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty, jeżeli względem tej decyzji lub postanowienia wyczerpane zostały środki zaskarżenia w administracyjnym toku instancji.
  Skargę należy wnieść w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji lub postanowienia.