Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Usługa umożliwia złożenie do podmiotu zobowiązanego, o którym mowa w art. 3 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego wniosku o ponowne wykorzystywanie takiej informacji.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
Podmiot zobowiązany jest zobligowany przekazać informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.
Przysługuje mu również prawo do określenia warunków ponownego wykorzystywania lub nałożenia opłaty, może także wydać decyzję administracyjną o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Udostępnieniu na wniosek podlega informacja sektora publicznego, w przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, tj. w przypadku, gdy:
- nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium (serwis danepubliczne.gov.pl),
- została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
- będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
- została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.


Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek zgodny z art. 21 ust. 3 i 5ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Czas realizacji  

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeśli wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie może być zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Opłaty  

Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Tryb odwoławczy  

I. W przypadku złożenia przez podmiot zobowiązany oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania lub informacji o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, wnioskodawca może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw albo zawiadomić o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. II. W sytuacji, gdy decyzję o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz o warunkach ponownego wykorzystywania takiej informacji w I instancji wydał organ jednostki samorządu terytorialnego lub wojewoda: - wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania, w terminie 14 dni, do organu administracji publicznej wyższego stopnia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję albo - wnioskodawca może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się z prawa do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Wówczas decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego. III. W sytuacji, gdy decyzję w I instancji wydał minister lub samorządowe kolegium odwoławcze wnioskodawca może: - zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji albo - od razu, na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skierować do sądu administracyjnego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia albo - złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się z prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Wówczas decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

1. Przekazanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania, 2. Poinformowanie o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę 3. Złożenie oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania lub przekazanie informacji o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, 4. Odmowa, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, ewentualnie wezwanie do uzupełnienie braków formalnych, 3. Przekazanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania przedstawienie oferty lub poinformowanie o braku warunków lub wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
 • przekazanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania
 • ponowne wykorzystywanie
 • Informacja sektora publicznego
 • Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

  Usługa umożliwia złożenie do podmiotu zobowiązanego, o którym mowa w art. 3 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego wniosku o ponowne wykorzystywanie takiej informacji.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
  Podmiot zobowiązany jest zobligowany przekazać informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.
  Przysługuje mu również prawo do określenia warunków ponownego wykorzystywania lub nałożenia opłaty, może także wydać decyzję administracyjną o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
  Udostępnieniu na wniosek podlega informacja sektora publicznego, w przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, tj. w przypadku, gdy:
  - nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium (serwis danepubliczne.gov.pl),
  - została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
  - będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
  - została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.