Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową

Usługa umożliwia wysłanie do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową. Wniosek powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisany za pomocą profilu zaufanego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, przedsiębiorcy.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • W przypadku osób fizycznych - dowód wniesienia opłaty za dokonanie wpisu do rejestru lub jego kopię oraz kopia stron dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  • W przypadku innych podmiotów - dowód wniesienia opłaty za dokonanie wpisu lub jego kopię. W przypadku, gdy podmiot jest reprezentowany przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, będący podstawą reprezentacji podmiotu wpisanego do rejestru.
Czas realizacji  

7 dni od dnia wniesienia zgłoszenia.

Opłaty  

100 zł.

Tryb odwoławczy  

Wpis jest czynnością materialno-techniczną.
Odmowa dokonania wpisu następuje w drodze decyzji. Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową

Wpis do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową

Usługa umożliwia wysłanie do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową. Wniosek powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisany za pomocą profilu zaufanego.