Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaleceń konserwatorskich

Umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaleceń konserwatorskich .

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę a) tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem b) albo oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem
Czas realizacji  

według decyzji wydanej przez właściwego konserwatora zabytków

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydanie zaleceń konserwatorskich
  Podobne usługi  

  Wydanie zaleceń konserwatorskich

  Umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaleceń konserwatorskich .