Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaleceń konserwatorskich

Usługa umożliwia złożenie do właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosku o wydanie pisemnych zaleceń konserwatorskich.

Zalecenia wydawane są w oparciu o wyniki kwerendy przeprowadzonej w zbiorach archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, przez pracownika urzędu, określających zalecany, dopuszczany i niedopuszczany zakres robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, prac konserwatorskich i restauratorskich przy danym zabytku.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewódzki konserwator zabytków.

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę:

    a) tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem

    b) albo oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie zaleceń konserwatorskich

Wydanie zaleceń konserwatorskich

Usługa umożliwia złożenie do właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosku o wydanie pisemnych zaleceń konserwatorskich.

Zalecenia wydawane są w oparciu o wyniki kwerendy przeprowadzonej w zbiorach archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, przez pracownika urzędu, określających zalecany, dopuszczany i niedopuszczany zakres robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, prac konserwatorskich i restauratorskich przy danym zabytku.