Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie patentu na wynalazek

Usługa umożliwia złożenie wniosku do Urzędu Patentowego wniosku o udzielenie patentu na wynalazek.
Zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu powinno obejmować:

1) podanie zawierające co najmniej:

• nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego, numer REGON, o ile zgłaszający go posiada,
• nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
• wniosek o udzielenie patentu albo patentu dodatkowego, ze wskazaniem numeru patentu głównego albo numeru zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu głównego,
• tytuł wynalazku,
• nazwisko i imię oraz adres twórcy wynalazku,
• wskazanie podstawy prawa do patentu, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku,
• podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

Podanie, może również zawierać:
• oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce, kraj i charakter wystawy oraz datę wystawienia wynalazku na wystawie,
• wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają oni przez wspólnego pełnomocnika,
• spis załączonych dokumentów.

2) opis wynalazku ujawniający jego istotę;

3) zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe;

4) skrót opisu;

5) dowód pierwszeństwa (jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa).

6) oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa (jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego);

7) poświadczenie instytucji depozytowej o zdeponowaniu materiału biologicznego (jeżeli w zgłoszeniu powołano się na zdeponowany materiał biologiczny);

8) pełnomocnictwo (jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika). Osoby nie mające siedziby lub miejsca zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą, w postępowaniu przed Urzędem Patentowym działać wyłącznie za pośrednictwem rzecznika patentowego mającego siedzibę w Polsce (Art. 236 Ustawy prawo własności przemysłowej).

Szczegółowe informacje na temat warunków wejściowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu Patentowego - www.uprp.pl

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Kogo dotyczy  

Zgłaszającym może być:

1. twórca,

2. współtwórcy łącznie,

3. pracodawca lub zamawiający (w razie dokonania wynalazku w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy),

4. przedsiębiorca (jeżeli twórca dokonał wynalazku przy pomocy przedsiębiorcy a w umowie o udzielenie pomocy strony postanowiły, że prawo do uzyskania patentu będzie przysługiwać przedsiębiorcy),

5. inna osoba jeżeli wykaże, że przysługuje jej prawo do uzyskania patentu (np. umowa z twórcą przenosząca to prawo na zgłaszającego).

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1119 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776, Art.253)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych, produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1805)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 115)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. z 2001 r. Nr 90, poz. 1000 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Podanie zawierające co najmniej:
  • nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numer REGON w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile zgłaszający go posiada,
  • nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
  • wniosek o udzielenie patentu albo patentu dodatkowego, ze wskazaniem numeru patentu głównego albo numeru zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu głównego,
  • tytuł wynalazku,
  • nazwisko i imię oraz adres twórcy wynalazku,
  • wskazanie podstawy prawa do patentu, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku,
  • podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.
 • Podanie, może również zawierać:
  • oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce, kraj i charakter wystawy oraz datę wystawienia wynalazku na wystawie,
  • wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają oni przez wspólnego pełnomocnika,
  • spis załączonych dokumentów.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, wyłączone zostały terminy załatwiania spraw z k.p.a. (art. 253 ust. 1 p.w.p).

Opłaty  

Zgłoszenie w formie papierowej: 550,00 zł oraz 25,00 zł za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków. 100,00 zł od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo.

Zgłoszenie w postaci elektronicznej: 500,00 zł oraz 25,00 zł za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków. 100,00 zł od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo. W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50 %.

Kwota: Zmienna w zależności od rodzaju zgłoszenia, liczby stron oraz złożonych oświadczeń.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi. Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia.

Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji/postanowienia.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku. 3. Wydanie decyzji/postanowienia.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Udzielenie patentu na wynalazek

Udzielenie patentu na wynalazek

Usługa umożliwia złożenie wniosku do Urzędu Patentowego wniosku o udzielenie patentu na wynalazek.
Zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu powinno obejmować:

1) podanie zawierające co najmniej:

• nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego, numer REGON, o ile zgłaszający go posiada,
• nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
• wniosek o udzielenie patentu albo patentu dodatkowego, ze wskazaniem numeru patentu głównego albo numeru zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu głównego,
• tytuł wynalazku,
• nazwisko i imię oraz adres twórcy wynalazku,
• wskazanie podstawy prawa do patentu, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku,
• podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

Podanie, może również zawierać:
• oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce, kraj i charakter wystawy oraz datę wystawienia wynalazku na wystawie,
• wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają oni przez wspólnego pełnomocnika,
• spis załączonych dokumentów.

2) opis wynalazku ujawniający jego istotę;

3) zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe;

4) skrót opisu;

5) dowód pierwszeństwa (jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa).

6) oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa (jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego);

7) poświadczenie instytucji depozytowej o zdeponowaniu materiału biologicznego (jeżeli w zgłoszeniu powołano się na zdeponowany materiał biologiczny);

8) pełnomocnictwo (jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika). Osoby nie mające siedziby lub miejsca zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą, w postępowaniu przed Urzędem Patentowym działać wyłącznie za pośrednictwem rzecznika patentowego mającego siedzibę w Polsce (Art. 236 Ustawy prawo własności przemysłowej).

Szczegółowe informacje na temat warunków wejściowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu Patentowego - www.uprp.pl