Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie patentu na wynalazek

Usługa umożliwia złożenie wniosku do Urzędu Patentowego wniosku o udzielenie patentu na wynalazek.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy  

Zgłaszającym może być:

1. twórca,

2. współtwórcy łącznie,

3. pracodawca lub zamawiający (w razie dokonania wynalazku w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy),

4. przedsiębiorca (jeżeli twórca dokonał wynalazku przy pomocy przedsiębiorcy a w umowie o udzielenie pomocy strony postanowiły, że prawo do uzyskania patentu będzie przysługiwać przedsiębiorcy),

5. inna osoba jeżeli wykaże, że przysługuje jej prawo do uzyskania patentu (np. umowa z twórcą przenosząca to prawo na zgłaszającego).

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1119 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1170 z późn. zm., Art.253)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych, produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1805)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 115)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r.w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1623 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Podanie zawierające co najmniej:
  • nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numer REGON w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile zgłaszający go posiada,
  • nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
  • wniosek o udzielenie patentu albo patentu dodatkowego, ze wskazaniem numeru patentu głównego albo numeru zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu głównego,
  • tytuł wynalazku,
  • nazwisko i imię oraz adres twórcy wynalazku,
  • wskazanie podstawy prawa do patentu, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku,
  • podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.
 • Podanie, może również zawierać:
  • oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce, kraj i charakter wystawy oraz datę wystawienia wynalazku na wystawie,
  • wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają oni przez wspólnego pełnomocnika,
  • spis załączonych dokumentów.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, wyłączone zostały terminy załatwiania spraw z k.p.a. (art. 253 ust. 1 p.w.p).

Opłaty  

Zgłoszenie w formie papierowej: 550,00 zł oraz 25,00 zł za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków. 100,00 zł od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo.

Zgłoszenie w postaci elektronicznej: 500,00 zł oraz 25,00 zł za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków. 100,00 zł od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo. W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50 %.

Kwota: Zmienna w zależności od rodzaju zgłoszenia, liczby stron oraz złożonych oświadczeń.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi. Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia.

Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji/postanowienia.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku. 3. Wydanie decyzji/postanowienia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Udzielenie patentu na wynalazek

  Udzielenie patentu na wynalazek

  Usługa umożliwia złożenie wniosku do Urzędu Patentowego wniosku o udzielenie patentu na wynalazek.