Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Złożenie wniosku o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego

Za pośrednictwem tej usługi mieszkańcy lokalnej społeczności mogą na wniosek danego sołectwa uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, złożyć wniosek o przyznanie w budżecie gminy na wybrany cel. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa , wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Dotyczy mieszkańców sołectwa chcących skorzystać ze środków wyodrębnionych budżecie gminy - w celu realizacji określonego przedsięwzięcia.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

do 30 września danego roku

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy o funduszu sołeckim, jednocześnie informując o tym sołtysa. Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o odrzuceniu wniosku, podtrzymać wniosek niespełniający ww. warunków, kierując go do rady gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku, gdy wniosek został odrzucony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 5 ust. 2 lub 3 ustawy o funduszu sołeckim, zebranie wiejskie może ponownie uchwalić wniosek.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku. 3. Wydanie decyzji (przyznanie lub odmowa przyznania środków)

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   wniosek przyznanie środków Fundusz Sołecki

Złożenie wniosku o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego

Za pośrednictwem tej usługi mieszkańcy lokalnej społeczności mogą na wniosek danego sołectwa uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, złożyć wniosek o przyznanie w budżecie gminy na wybrany cel. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa , wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.