Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej.

Usługa służy do złożenia wniosku o przyznanie nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Nagrodę „Stalowy Anioł” przyznaje corocznie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w oparciu o wnioski zaopiniowane przez komisję kwalifikacyjną, która ocenia wnioski o przyznanie nagród pod względem formalnym i merytorycznym. Nagroda jest przyznawana w formie pieniężnej lub rzeczowej oraz listu gratulacyjnego i statuetki „Stalowego Anioła”. Nagrody wręczane są podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

• Opis procedury
Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
http://www.kujawsko pomorskie.pl/files/sprawy_spoleczne/20090806_nagrody/regulamin.pdf

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kogo dotyczy  

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:
• przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej,
• przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
• przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej,
• laureaci wszystkich edycji nagród dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej.
Jedna instytucja bądź organizacja może zgłosić do konkursu nie więcej niż trzy kandydatury (indywidualne lub zespołowe).

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o przyznanie nagrody jest sporządzany elektronicznie poprzez ePUAP
 • Do wniosku winny być dołączone:
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia społeczne i zawodowe, w tym obowiązkowo dwie rekomendacje niezależnych od siebie przedstawicieli:
  o jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
  o organów administracji rządowej i samorządowej,
  o organizacji pozarządowych,
  o kościołów lub związków wyznaniowych działających w obszarze pomocy społecznej,
  • opinie współpracowników,
  • fotografie, publikacje, materiały prasowe,
  • zgoda na zgłoszenie kandydatury wyrażona przez osobę (kandydata/kandydatkę lub przedstawiciela/przedstawicielkę zespołu) zgłaszaną do nagrody.
Czas realizacji  

Termin składania wniosków: do 30 września każdego roku kalendarzowego.
Komisja kwalifikacyjna przedstawia zaopiniowane wnioski Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie do 20 października roku kalendarzowego, w którym przyznawana jest nagroda.

Opłaty  

Brak opłaty

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Formularz wniosku o przyznanie nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej.

Przyznanie nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej.

Usługa służy do złożenia wniosku o przyznanie nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Nagrodę „Stalowy Anioł” przyznaje corocznie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w oparciu o wnioski zaopiniowane przez komisję kwalifikacyjną, która ocenia wnioski o przyznanie nagród pod względem formalnym i merytorycznym. Nagroda jest przyznawana w formie pieniężnej lub rzeczowej oraz listu gratulacyjnego i statuetki „Stalowego Anioła”. Nagrody wręczane są podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

• Opis procedury
Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
http://www.kujawsko pomorskie.pl/files/sprawy_spoleczne/20090806_nagrody/regulamin.pdf