Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dane kontaktowe do powiadomień o terminie uiszczenia opłat za przedłużenie ochrony znaków towarowych

Przesyłanie powiadomień o upływającym terminie ochrony

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy  

Zgłaszającego i uprawnionego do prawa wyłącznego, który może być reprezentowany przez pełnomocnika. • Zgłaszającym i uprawnionym do prawa wyłącznego może być: - osoba fizyczna, - osoba prawna, - organ administracji rządowej albo państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca w imieniu Skarbu Państwa. • Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym może być rzecznik patentowy, a w przypadku znaków towarowych radca prawny, adwokat lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Podstawy prawne  
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. (art. 49 ust. 2)
Wymagane dokumenty  
  Formularz zgłoszeniowy
Czas realizacji  

Znaki towarowe - nie później niż sześć miesięcy przed dniem, w którym upływa okres ochrony.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Brak odwołania

Rezultat realizacji usługi  

Wskazanie adresu elektronicznego lub nr telefonu komórkowego wraz z numerami poszczególnych spraw, do których ma być wysłane elektroniczne przypomnienie o upływającym terminie ochrony na znak towarowy

Etapy realizacji usługi  

1. Przekazanie formularza 2. Weryfikacja formularza 3. Wysłanie powiadomienia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Formularz do e-Powiadomień
 • Usługa e-Powiadomienia
 • Podobne usługi  

  Dane kontaktowe do powiadomień o terminie uiszczenia opłat za przedłużenie ochrony znaków towarowych

  Przesyłanie powiadomień o upływającym terminie ochrony