Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych osób trzecich

Zapewnienie szybkiego przesyłania dokumentów, w tym dokumentów elektronicznych, związanych ze zbiegami egzekucji miedzy organami egzekucyjnymi.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Administracyjne organy egzekucyjne. Sądowe organy egzekucyjne.

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych osób trzecich Pobierz
 • Pełnomocnictwo w przypadku, gdy zobowiązanego reprezentuje pełnomocnik, wraz z dowodem wpłaty, jeśli konieczne jest jej uiszczenie.
Czas realizacji  

Organ egzekucyjny rozpozna żądanie i wyda postanowienie w sprawie wyłączenia w terminie 14. od dnia złożenia żądania. Termin ten może być przedłużony o dalsze 14 dni, gdy zbadanie dowodów w tym terminie nie było możliwe.

Opłaty  

Brak opłat za żądanie (wniosek) o wyłączenie spod egzekucji. W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa. Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie w sprawie odmowy wyłączenia spod egzekucji składników majątkowych osoby trzeciej służy jej zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice. Zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów: • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym). • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy. O zachowaniu terminu decyduje data nadania zażalenia. Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat. Zażalenie powinno zawierać: • Zarzuty przeciw postanowieniu, • Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia, • Wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Rezultat realizacji usługi  

Przesłanie dokumentów dotyczących wyłączenia spod egzekucji składników majątkowych osób trzecich.

Etapy realizacji usługi  

1. Wypełnić wniosek. 2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem wpłaty (w sytuacji, gdy konieczne jest dokonanie opłaty skarbowej). 3. Złożyć wypełniony wniosek w biurze podawczym UM. 4. Załatwienie sprawy następuje w drodze: • postanowienia w sprawie wyłączenia prawa majątkowego spod egzekucji • postanowienia w sprawie odmowy wyłączenia prawa majątkowego spod egzekucji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • egzekucja
 • wyłączenie spod egzekucji
 • egzekucja majątkowa
 • Wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych osób trzecich

  Zapewnienie szybkiego przesyłania dokumentów, w tym dokumentów elektronicznych, związanych ze zbiegami egzekucji miedzy organami egzekucyjnymi.