Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w zabytku

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Analiza zakresu inwestycji przedstawionego w projekcie budowlanym pod kątem wartości zabytkowych budynku objętego wnioskiem. zgodność projektu z zaleceniami konserwatorskimi, jeśli były wydane.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru.

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r., poz. 81, par. 4,)
Wymagane dokumenty  
 • W przypadku dołączenia do wniosku programu robót budowlanych, wojewódzki konserwator zabytków może wezwać wnioskodawcę do złożenia projektu budowlanego, jeśli program robót budowlanych jest niewystarczający do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek, w terminie nie krótszym niż 14 dni z pouczeniem, że niezłożenie projektu budowlanego spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 • W przypadku działania przez pełnomocnika, aktualny dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
 • projekt budowlany, część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych za zabytek albo program robót budowlanych
 • Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem
 • Program robót budowlanych zawiera imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu robót na zabytek, w szczególności: a. opis stanu zachowania zabytku b. wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych, w formie opisowej i rysunkowej c. wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik
Czas realizacji  

1 miesiac

Opłaty  

82 zł, ewentualna opłata za pełnomocnictwo 17 zł

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego ( Generalny Konserwator Zabytków) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.,

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych

  Wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w zabytku

  Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Analiza zakresu inwestycji przedstawionego w projekcie budowlanym pod kątem wartości zabytkowych budynku objętego wnioskiem. zgodność projektu z zaleceniami konserwatorskimi, jeśli były wydane.