Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej

Usługa umożliwia wniesienie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołania w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Krajowej Izby Odwoławczej

Kogo dotyczy  

Podmioty wnoszące odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań. (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 280)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 238) w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania. (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 238)
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Formularz Odwołania
 • - dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
  - dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu;
  - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
  - pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.
Czas realizacji  

15 dni

Opłaty  

Wpis od odwołania w wysokości określonej przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 238) w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.

Tryb odwoławczy  

Skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej (art. 198 b ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Podpis kwalifikowany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej

Usługa umożliwia wniesienie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołania w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych