Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/01/09/13126
09.01.2024
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE
Wzór wniosku o udzielenie prawnej porady pisemnej lub wystąpienie interwencyjne do przedsiębiorcy w sprawach ochrony konsumenckiej
T
2024/01/09/13125
09.01.2024
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE
Wzór wniosku o udzielenie zgody na cięcia sanitarne w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
T
2024/01/09/13124
09.01.2024
URZĄD MIASTA OTWOCKA
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
T
2024/01/09/13123
09.01.2024
URZĄD MIASTA OTWOCKA
Wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej
T
2024/01/09/13122
09.01.2024
URZĄD MIASTA OTWOCKA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatku/opłacie
T
2024/01/09/13121
09.01.2024
Urząd Miejski w Ostródzie
Wzór wniosku o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
T
2024/01/09/13120
09.01.2024
URZĄD MIEJSKI W RAJGRODZIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej
T
2024/01/09/13119
09.01.2024
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "EKO SIÓDEMKA"
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości zamieszkałe
T
2024/01/09/13118
09.01.2024
MIASTO I GMINA KÓRNIK
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2024/01/09/13117
09.01.2024
MIASTO I GMINA KÓRNIK
Wzór wniosku o przeksięgowanie/zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 14