Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/01/11/13141
11.01.2024
MINISTERSTWO FINANSÓW
WH-OSP(3) OŚWIADCZENIE O POSIADANIU DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO ZASTOSOWANIA PREFERENCYJNYCH ZASAD OPODATKOWANIA DO WYPŁAT LUB DALSZYCH WYPŁAT W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH - wzór stosuje się do wypłat od dnia 1 stycznia 2022 r.
T
2024/01/11/13140
11.01.2024
MINISTERSTWO FINANSÓW
WH-OSC(3) OŚWIADCZENIE O POSIADANIU DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO ZASTOSOWANIA PREFERENCYJNYCH ZASAD OPODATKOWANIA DO WYPŁAT LUB DALSZYCH WYPŁAT W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH - wzór stosuje się do wypłat od dnia 1 stycznia 2022 r.
T
2024/01/11/13139
11.01.2024
URZĄD MIEJSKI W RAJGRODZIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
T
2024/01/11/13138
11.01.2024
URZĄD MIEJSKI W RAJGRODZIE
Wzór wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów – osoby prawne
T
2024/01/11/13137
11.01.2024
URZĄD MIASTA OTWOCKA
Wzór wniosku o zaopiniowanie umieszczenia szyldu
T
2024/01/11/13136
11.01.2024
URZĄD MIASTA OTWOCKA
Wzór wniosku o zaopiniowanie umieszczenia tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego nie będącego szyldem
T
2024/01/11/13135
11.01.2024
URZĄD MIASTA OTWOCKA
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / o położeniu działki na obszarze objętym rewitalizacją na podstawie ustawy o rewitalizacji / w sprawie ogrodzenia działki/nieruchomości
T
2024/01/11/13134
11.01.2024
URZĄD MIASTA OTWOCKA
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-8 z 8