Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/01/30/13220
30.01.2024
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wydanie skróconego lub pełnego odpisu z rejestru miejskich instytucji kultury
T
2024/01/30/13219
30.01.2024
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku rodziców/opiekunów prawnych dziecka o przyznanie zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły/przedszkola
T
2024/01/30/13218
30.01.2024
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
T
2024/01/30/13217
30.01.2024
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o przyznanie nagrody Mecenas Kultury Krakowa, dla osoby fizycznej/instytucji kultury/innej organizacji prowadzącej działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
T
2024/01/30/13216
30.01.2024
URZĄD GMINY W NIEMCACH
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o numerze PESEL
T
2024/01/30/13215
30.01.2024
URZĄD GMINY W NIEMCACH
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o poprzednich adresach zameldowania
T
2024/01/30/13214
30.01.2024
URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE
Wzór wniosku o wydanie opinii dotyczącej wstępnego podziału nieruchomości
T
2024/01/30/13213
30.01.2024
URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności realizacji inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
T
2024/01/30/13212
30.01.2024
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Wzór informacji o aktualnych danych osoby uznanej za niezdolną do kierowania operacjami transportowymi (wniosek o aktualizację danych w ewidencji niezdolnych do zarządzania - Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD))
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9