Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zniesienie zakazu/zakazów na terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy sejmik województwa

Kogo dotyczy  

Osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wskazanie numerów działek ewidencyjnych, dla których wnioskuje się o zniesienie zakazu/zakazów na terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z projektu MPZP dla wnioskowanych działek ewidencyjnych, które wchodzą w skład przedmiotowej formy ochrony
 • Mapa glebowo-rolnicza dla wnioskowanego terenu
 • Wniosek
 • Plan rekultywacji terenu wnioskowanego do wyłączenia z obowiązujących w obszarze chronionym zakazów
 • Ocena skutków usunięcia zakazu/zakazów, czyli oddziaływania na przyrodę, dla przedmiotowego terenu objętego wnioskiem, wykonana przez ekspertów z zakresu ochrony przyrody
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla wnioskowanych działek ewidencyjnych
Czas realizacji  

termin określa właściwy sejmik województwa

Opłaty  

Bez opłaty

Tryb odwoławczy  

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu organu samorządu województwa, który wydał przepis, do usunięcia naruszenia, zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Uchwała Sejmiku Województwa

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Podjęcie uchwały.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zniesienie zakazu/zakazów na terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu

  Zniesienie zakazu/zakazów na terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu

  Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie