Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu, zmiany jego granic i likwidacji

Usługa umożliwia złożenie wniosku dotyczącego uzgodnienia projektów uchwał Sejmiku Województwa w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu, zmiany jego granic lub jego likwidacji.

Organ właściwy do realizacji usługi  

rada gminy, regionalny dyrektor ochrony środowiska

Kogo dotyczy  

Sejmik Województwa

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o uzgodnienie uchwały sejmiku
 • Projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu lub zmiany jego granic lub likwidacji wraz z uzasadnieniem
 • Opis obiektu oraz jego dokładna lokalizacja
 • Ekspertyza przyrodniczo - krajobrazowa obszaru o objętego projektem uchwały
 • Kopia dokumentów zgromadzonych podczas prowadzonego postępowania
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

Zwolnione z opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy  

Procedura nie przewiduje trybu odwoławczego

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie uzgodnionego/nych projektów uchwał Sejmiku Województwa w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu, zmiany jego granic lub jego likwidacji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Uzgadnianie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu
 • zmiany jego granic i likwidacji
 • Podobne usługi  

  Uzgodnienie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu, zmiany jego granic i likwidacji

  Usługa umożliwia złożenie wniosku dotyczącego uzgodnienia projektów uchwał Sejmiku Województwa w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu, zmiany jego granic lub jego likwidacji.