Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu, zmiany jego granic i likwidacji

Usługa umożliwia złożenie wniosku dotyczącego uzgodnienia projektów uchwał Sejmiku Województwa w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu, zmiany jego granic lub jego likwidacji.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Rada gminy, regionalny dyrektor ochrony środowiska

Kogo dotyczy  

Sejmik Województwa

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o uzgodnienie uchwały sejmiku
 • Projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu lub zmiany jego granic lub likwidacji wraz z uzasadnieniem
 • Opis obiektu oraz jego dokładna lokalizacja
 • Ekspertyza przyrodniczo - krajobrazowa obszaru o objętego projektem uchwały
 • Kopia dokumentów zgromadzonych podczas prowadzonego postępowania
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

Zwolnione z opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy  

Procedura nie przewiduje trybu odwoławczego

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie uzgodnionego/nych projektów uchwał Sejmiku Województwa w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu, zmiany jego granic lub jego likwidacji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Uzgadnianie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu
 • zmiany jego granic i likwidacji
 • Podobne usługi  

  Uzgodnienie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu, zmiany jego granic i likwidacji

  Usługa umożliwia złożenie wniosku dotyczącego uzgodnienia projektów uchwał Sejmiku Województwa w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu, zmiany jego granic lub jego likwidacji.