Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opiniowanie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zaopiniowanie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko określonych w art. 46 pkt 1, np.: projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w art. 46 pkt 2 i 3 i art. 47 np. projektów: polityk, strategii, planów lub programów w tym dotyczących dziedzin: przemysłu, energetyki, transportu /…/ (wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) a także zgodnie z art. 50 - w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętego dokumentu o którym mowa w art. 46 lub 47. W odpowiedzi na wniosek o zaopiniowanie dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przedłożony przez Wójta, Burmistrza, Starostę, Prezydenta Miasta, Marszałka Województwa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje pisemną opinię.

Organ właściwy do realizacji usługi  

zgodnie z właściwościami: Dyrektor Generalny Ochrony Środowiska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Głowny Inspektor Sanitarny, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Wójtowie, Burmistrzowie, Starostowie, Prezydenci Miast, Marszałek Województwa.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o zaopiniowanie złożony przez organ opracowujący projekt dokumentu np. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego polityk, strategii, planów lub programów wraz z wyznaczeniem terminu zaopiniowania.
 • Projekt dokumentu.
 • Prognoza oddziaływania na środowisko do tego dokumentu.
Czas realizacji  

30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie opinii w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w art. 46 pkt 2 i 3 i art. 47 np. projektów: polityk, strategii, planów lub programów w tym dotyczących dziedzin: przemysłu, energetyki, transportu /…/ (wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) a także zgodnie z art. 50 - w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętego dokumentu o którym mowa w art. 46 lub 47. W odpowiedzi na wniosek o zaopiniowanie dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przedłożony przez Wójta, Burmistrza, Starostę, Prezydenta Miasta, Marszałka Województwa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje pisemną opinię.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji/dokumentu.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Opiniowanie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Podobne usługi  

  Opiniowanie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o zaopiniowanie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko określonych w art. 46 pkt 1, np.: projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w art. 46 pkt 2 i 3 i art. 47 np. projektów: polityk, strategii, planów lub programów w tym dotyczących dziedzin: przemysłu, energetyki, transportu /…/ (wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) a także zgodnie z art. 50 - w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętego dokumentu o którym mowa w art. 46 lub 47. W odpowiedzi na wniosek o zaopiniowanie dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przedłożony przez Wójta, Burmistrza, Starostę, Prezydenta Miasta, Marszałka Województwa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje pisemną opinię.