Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Udzielanie dotacji celowych na realizację inwestycji z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Usługa dotyczy: 1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: - osób fizycznych, - wspólnot mieszkaniowych, - osób prawnych, - przedsiębiorców; 2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 • 2. Informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 ze zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis oraz pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).
Czas realizacji  

1 rok

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Udzielenie dotacji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Udzielenie dotacji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   dotacja na wymianę pieca i przydomowe oczyszczalnie ścieków

  Udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

  Udzielanie dotacji celowych na realizację inwestycji z zakresu ochrony
  środowiska i gospodarki wodnej