Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyjmowanie informacji o rodzaju, ilości oraz miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Ewidencja informacji o rodzaju, ilości oraz miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy z terenu województwa lubelskiego (w tym osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  „Informacja o wyrobach zawierających azbest”, przygotowana według wzoru zawartego w załączniku do do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przekładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2015 r., poz.1450), Informacja dotycząca wyrobów zawierających azbest jest bezpośrednio wprowadzana przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta do bazy azbestowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, dostępnej za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl "Informacja o wyrobach zawierających azbest”, przygotowana według wzoru zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Monitoring występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie informacji występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska 2. Przyjęcie informacji występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   azbest

  Przyjmowanie informacji o rodzaju, ilości oraz miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

  Ewidencja informacji o rodzaju, ilości oraz miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska