Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli jest wymagany
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych. Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.

Opłaty  

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłata skarbowa za zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – 616 zł, Opłata od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17 zł.

Tryb odwoławczy  

Stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

  Zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

  Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych