Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wpis do rejestru przedsiębiorstw i operatorów (halony, substancje kontrolowane)

Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje oraz przedsiębiorstw stosujących substancje kontrolowane w charakterze substratów oraz przedsiębiorstw prowadzących niszczenie substancji kontrolowanych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorstwa lub operatorzy, którzy zobowiązani są do uzyskania autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianycha (Dz. U. z 2020 r., poz. 2065, Art. 9, ust. 8,)
 • Rozporządzenie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie autoryzacji oraz wzorów wniosków o wpis do rejestru (Dz. U. z 2015 r., poz. 2055)
Wymagane dokumenty  
 • oświadczanie o posiadaniu możliwości magazynowania halonów w szczelnie zamkniętych opakowaniach zabezpieczonych przed promieniami UV i wilgocią, w warunkach zapewniających zminimalizowanie ich emisji do środowiska (wnioski w spr. halonów)
 • wypełniony wniosek
 • kopia elektroniczna zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i ich przetwarzanie (wnioski w spr. halonów)
 • kopia elektroniczna dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w działalności związanej ze stosowaniem gazowych środków gaśniczych lub obrotem takimi środkami (wnioski w spr. halonów)
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministra Środowiska

Rezultat realizacji usługi  

Wpisanie do rejestru przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje oraz przedsiębiorstw stosujących substancje kontrolowane w charakterze substratów oraz przedsiębiorstw prowadzących niszczenie substancji kontrolowanych

Etapy realizacji usługi  

1 Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Ministra Środowiska;
2. Weryfikacja przesłanego wniosku;
3. Wpis lub odmowa wpisu do rejestru

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   rejestr przedsiębiorstw i operatorów halony substancje kontrolowane

  Wpis do rejestru przedsiębiorstw i operatorów (halony, substancje kontrolowane)

  Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje oraz przedsiębiorstw stosujących substancje kontrolowane w charakterze substratów oraz przedsiębiorstw prowadzących niszczenie substancji kontrolowanych