Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uregulowanie stosunków wodnych

Złożenie wniosku o uregulowanie stosunków wodnych na działce.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Burmistrz Miasta Dębicy

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Pełnomocnictwo - tylko w przypadku gdy Wnioskodawca ustanowił Pełnomocnika.
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej). Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy pok. nr 23 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębicy nr: 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419.

Tryb odwoławczy  

O decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dębicy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1.Złożenie wniosku 2.Weryfikacja wniosku 3.Oględziny 4.Protokół 5.Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Uregulowanie stosunków wodnych.

  Uregulowanie stosunków wodnych

  Złożenie wniosku o uregulowanie stosunków wodnych na działce.