Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Sprawozdanie dla podmiotów użytkujących systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych będące na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP

Przekazanie do Ministra Obrony Narodowej sprawozdania zawierającego informacje o ilościach halonów zawartych w poszczególnych rodzajach sprzętu lub obiektach na dzień 31 grudnia roku objętego sprawozdaniem, zastosowanych w tych rodzajach sprzętu lub obiektach i wyemitowanych z nich w ciągu roku objętego sprawozdaniem oraz zmagazynowanych na dzień 31 grudnia roku objętego sprawozdaniem, a także informacje o postępie w zastępowaniu halonów i działaniach podjętych w celu ograniczenia emisji halonów.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Ministerstwo Obrony Narodowej

Kogo dotyczy  

Podmioty użytkujące systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych będące na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2065)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dla podmiotów użytkujących systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 67)
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony formularz
Czas realizacji  

Termin złożenia sprawozdania do 28 lutego roku następnego

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do Ministra Obrony Narodowej sprawozdania zawierającego informacje o ilościach halonów zawartych w poszczególnych rodzajach sprzętu lub obiektach, zastosowanych w tych rodzajach sprzętu lub obiektach i wyemitowanych z nich oraz zmagazynowanych, a także informacje o postępie w zastępowaniu halonów i działaniach podjętych w celu ograniczenia emisji halonów

Etapy realizacji usługi  

1. Wypełnienie sprawozdania i przesłanie go do Ministerstwa Obrony Narodowej, 2. Weryfikacja przesłanego sprawozdania, 3. Opracowanie przez Ministerstwo Obrony Narodowej zbiorczego zestawienia sprawozdań i przekazanie go w formie elektronicznej do wyspecjalizowanej jednostki.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Sprawozdanie
 • wyspecjalizowana jednostka
 • systemy ochrony przeciwpożarowej
 • jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych
 • halony zastosowania krytyczne
 • gaśnice
 • Sprawozdanie dla podmiotów użytkujących systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych będące na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP

  Przekazanie do Ministra Obrony Narodowej sprawozdania zawierającego informacje o ilościach halonów zawartych w poszczególnych rodzajach sprzętu lub obiektach na dzień 31 grudnia roku objętego sprawozdaniem, zastosowanych w tych rodzajach sprzętu lub obiektach i wyemitowanych z nich w ciągu roku objętego sprawozdaniem oraz zmagazynowanych na dzień 31 grudnia roku objętego sprawozdaniem, a także informacje o postępie w zastępowaniu halonów i działaniach podjętych w celu ograniczenia emisji halonów.