Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięć

Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięć

Organ właściwy do realizacji usługi  

Regionalny dyrektor ochrony środowiska

Kogo dotyczy  

Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Miast, którzy prowadzą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Podstawy prawne  
  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • 1 egz. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (z jego wersją elektroniczną)
 • wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • informację o pozyskiwaniu funduszy UE na realizację przedsięwzięcia
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, lub informację o jego braku
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

na postanowienie w sprawie nie służy zażalenie, co zgodnie z art. 142 Kpa oznacza, że strona może zaskarżyć to postanowienie tylko w odwołaniu od decyzji środowiskowej

Rezultat realizacji usługi  

Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięć

Etapy realizacji usługi  

Wpływ wniosku. Uzgodnienie lub brak uzgodnienia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   przedsięwzięcie

  Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięć

  Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięć