Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wyłączenie/włączenie nieruchomości z/do obszaru strefy na terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie wyłączenia/włączenia nieruchomości z/do obszaru STREFY na terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu

Organ właściwy do realizacji usługi  

sejmik województwa

Kogo dotyczy  

Osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla wnioskowanych działek ewidencyjnych (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem);
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z projektu MPZP dla wnioskowanych działek ewidencyjnych, które wchodzą w skład przedmiotowej formy ochrony
 • Mapa glebowo-rolnicza dla wnioskowanego terenu
 • Ocena skutków wyłączenia/włączenia działek z/do obszaru strefy, czyli oddziaływania na przyrodę dla przedmiotowego terenu objętego wnioskiem
 • Właściwy wniosek
 • Wskazanie numerów działek ewidencyjnych wnioskowanych do wyłączenia/włączenia z/do obszaru strefy na terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu
Czas realizacji  

Termin nie został określony w przepisach prawa.

Opłaty  

Bez opłaty

Tryb odwoławczy  

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu organu samorządu województwa, który wydał przepis, do usunięcia naruszenia, zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Uchwała sejmiku województwa

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Podjęcie uchwały.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • strefa
 • włączenie
 • wyłączenie
 • park krajobrazowy
 • obszar strefy
 • obszar chronionego krajobrazu
 • nieruchomość
 • Wyłączenie/włączenie nieruchomości z/do obszaru strefy na terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu

  Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie wyłączenia/włączenia nieruchomości z/do obszaru STREFY na terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu