Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania

Wydanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Prowadzący instalację

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania zawiera dane określone w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 z późn. zm).
Czas realizacji  

Wydanie pozwolenia wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, natomiast sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Opłaty  

1) wydanie zezwolenia 10,00 zł, 2) w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty 17 zł (za każde pełnomocnictwo).

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Rozpatrzenie wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • raport
 • metodyka monitorowania
 • Wydawanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania

  Wydanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania