Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wyznaczenie nowego obszaru chronionego krajobrazu

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie wyznaczenia nowego obszaru chronionego krajobrazu

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy sejmik województwa

Kogo dotyczy  

Osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Odrębne udokumentowanie uwarunkowań przyrodniczych i krajobrazowych z uwzględnieniem charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych wpływających lub mogących mieć wpływ na cele ochrony
 • Koncepcja przedstawiająca celowość wyznaczenia przedmiotowej formy ochrony oraz cele i założenia jej ochrony, wraz z udokumentowaniem wartości, dla których teren ma być objęty ochroną i funkcji, jakie ma spełniać
 • Wniosek
 • Mapa przedstawiająca zasięg terytorialny przedmiotowej formy ochrony przyrody w skali co najmniej 1:25000 z uwzględnieniem już istniejących form ochrony przyrody na tym terenie
 • Zestawienie powierzchni wg kategorii użytkowania gruntów i form własności
Czas realizacji  

termin określa właściwy sejmik województwa

Opłaty  

Bez opłaty

Tryb odwoławczy  

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu organu samorządu województwa, który wydał przepis, do usunięcia naruszenia, zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Uchwała Sejmiku Województwa

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Podjęcie uchwały.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wyznaczenie nowego obszaru chronionego krajobrazu

  Wyznaczenie nowego obszaru chronionego krajobrazu

  Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie wyznaczenia nowego obszaru chronionego krajobrazu