Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Odstępstwa od zakazu wprowadzania do obrotu i stosowania substancji kontrolowanych oraz produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub od nich uzależnionych

Uzyskanie zgody na odstępstwa od zakazu wprowadzania do obrotu i stosowania substancji kontrolowanych oraz produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub od nich uzależnionych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Środowiska

Kogo dotyczy  

przedsiębiorcy - podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania substancji kontrolowanych oraz produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub od nich uzależnionych

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1951)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o odstępstwa od zakazów dotyczących niektórych substancji kontrolowanych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2052)
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony formularz
Czas realizacji  

Weryfikacja wniosku przez Ministra Środowiska w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku lub otrzymania uzupełnienia, wyjaśnienia lub poprawionego wniosku

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministra Środowiska

Rezultat realizacji usługi  

Wystąpienie Ministra Środowiska z wnioskiem o odstępstwa do Komisji Europejskiej.

Etapy realizacji usługi  

Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Ministra Środowiska, Przekazanie wniosku do wyspecjalizowanej jednostki w celu zaopiniowania wniosku, Weryfikacja wniosku przez Ministra Środowiska Wystąpienie Ministra Środowiska z wnioskiem o odstępstwa do Komisji Europejskiej lub decyzja odmowna

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • odstępstwa
 • wodorochlorofluorowęglowodory
 • substancje kontrolowane
 • halony
 • bromek metylu
 • Podobne usługi  

  Odstępstwa od zakazu wprowadzania do obrotu i stosowania substancji kontrolowanych oraz produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub od nich uzależnionych

  Uzyskanie zgody na odstępstwa od zakazu wprowadzania do obrotu i stosowania substancji kontrolowanych oraz produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub od nich uzależnionych