Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Posiadacz odpadów, który dokonuje spalenia odpadów poza przeznaczonymi do tego celu instalacjami lub urządzeniami

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej
  • Fakultatywnie: ewentualne upoważnienie
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych. W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku (art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.

Opłaty  

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami: 616 zł Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawca jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej): 17 zł Opłata skarbowa za zmianę warunków zezwolenia wynosi 50% stawki podstawowej.

Tryb odwoławczy  

Stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zezwolenie na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami

Zezwolenie na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami