Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Posiadacz odpadów chcący dokonać zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej zmianę klasyfikacji odpadów, powinien zawierać dane i informacje określone w art. 8 ust.2 i ust. 3 ustawy: 1) imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania lub siedziby, 2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 3) określenie miejsca wytwarzania lub gospodarowania odpadami przewidzianymi do zmiany klasyfikacji, 4) wskazanie odpadów przewidzianych do zmiany klasyfikacji oraz proponowaną klasyfikację tych odpadów, 5) opis procesu technologicznego, w którym powstają odpady przewidziane do zmiany klasyfikacji, oraz jeżeli jest to zasadne, inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na właściwości tych odpadów, 6) wyniki badań właściwości odpadów przewidzianych do zmiany klasyfikacji, przeprowadzonych przez uprawnione laboratoria na warunkach określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 4 ustawy o odpadach.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych. W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku (art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).

Opłaty  

Za zmianę statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne: 10 zł. Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawca jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej): 17 zł.

Tryb odwoławczy  

Do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

  Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

  Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne