Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i/lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Celem usługi jest wysłanie drogą elektroniczną do wybranej Instytucji publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i/lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność polegającą na zbieraniu zakaźnych odpadów medycznych i/lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej
 • Fakultatywnie: ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy
 • Wniosek o wydanie zezwolenia
 • Informacje nt. tytułu prawnego do terenu, na którym prowadzone jest zbieranie odpadów
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych. W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku (art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.

Opłaty  

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych: 616 zł. Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawca jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej): 17 zł. Opłata skarbowa za zmianę warunków zezwolenia wynosi 50% stawki podstawowej

Tryb odwoławczy  

Stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Rezultat realizacji usługi  

Wydawanie decyzji administracyjnej udzielającej zezwolenia

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wydanie decyzji administracyjnej.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zezwolenie na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i/lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych

  Wydanie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i/lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych

  Celem usługi jest wysłanie drogą elektroniczną do wybranej Instytucji publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i/lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych