Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgoda na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wydzielonej jego części

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku o wydaniu zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Projekt zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu
 • Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych. Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.

Opłaty  

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłata skarbowa za decyzję wyrażającą zgodę na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wydzielonej jego części – 10 zł, Opłata od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17 zł.

Tryb odwoławczy  

Stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzja.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zgoda na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wydzielonej jego części

  Zgoda na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wydzielonej jego części

  Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku o wydaniu zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części