Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu (UPUL) - z wyłączeniem działek będących własnością gminy lub Skarbu Państwa

Wydanie zaświadczenia czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu, inwentaryzacją stanu lasów lub została dla niej wydana decyzja w myśl art. 19 ust. 3, ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach .

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Wnioskujących o wydanie przedmiotowego zaświadczenia

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Prawidłowo wypełniony wniosek, zawierający imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę właściciela nieruchomości, nr ewidencyjny działki/ek, obręb ewidencyjny oraz adres nieruchomości.
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej - jeżeli dotyczy
 • Urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy
Czas realizacji  

Zaświadczenie wydaje się w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku.

Opłaty  

17,00 zł za wydanie zaświadczenia. Strona może działać przez pełnomocnika, pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z poświadczeniem uiszczenia opłaty skarbowej 17 zł. Pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnym (rodzice, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek), zstępnym (dzieci, wnuki, prawnuki) lub rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku. 2. Przygotowanie zaświadaczenia, 3. Odbiór zaświadczenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • las
 • środowisko
 • plan urządzenia lasu
 • Podobne usługi  

  Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu (UPUL) - z wyłączeniem działek będących własnością gminy lub Skarbu Państwa

  Wydanie zaświadczenia czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu, inwentaryzacją stanu lasów lub została dla niej wydana decyzja w myśl art. 19 ust. 3, ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach .