Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/06/26/2437
26.06.2015
GMINA LUBICZ
Wzór oświadczenia podatnika o wyręczycielu
T
2015/06/26/2436
26.06.2015
GMINA LUBICZ
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
2015/06/26/2435
26.06.2015
GMINA LUBICZ
Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
T
2015/06/26/2434
26.06.2015
GMINA LUBICZ
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów
T
2015/06/26/2433
26.06.2015
GMINA LUBICZ
Wzór wniosku o przeksięgowanie mylnie wpłaconej należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2015/06/26/2432
26.06.2015
GMINA LUBICZ
Wzór wniosku o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego do 100 ha
T
2015/06/26/2431
26.06.2015
GMINA LUBICZ
Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
T
2015/06/26/2430
26.06.2015
GMINA LUBICZ
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2015/06/26/2429
26.06.2015
GMINA LUBICZ
Wzór oświadczenia dotyczącego rolników posiadających przyczepy-naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych
T
2015/06/26/2428
26.06.2015
GMINA LUBICZ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 148