Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/07/31/2554
31.07.2015
URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
Wzór wniosku o udzielenie / zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
T
2015/07/31/2553
31.07.2015
MIASTO WĄBRZEŹNO
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
T
2015/07/31/2552
31.07.2015
MIASTO WĄBRZEŹNO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2015/07/30/2551
30.07.2015
OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLU
Wzór rocznego raportu z działalności konsultanta w ochronie zdrowia
T
2015/07/30/2550
30.07.2015
STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
2015/07/30/2549
30.07.2015
STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU
Wzór wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
T
2015/07/30/2548
30.07.2015
STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU
Wzór wniosku o wydanie opinii lub rekomendacji nt. działalności organizacji pozarządowej
T
2015/07/30/2547
30.07.2015
STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU
Wzór wniosku o wydanie dziennika budowy lub rozbiórki
T
2015/07/30/2546
30.07.2015
STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU
Wzór wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego
T
2015/07/30/2545
30.07.2015
URZĄD GMINY W MIEŚCISKU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt bycia podatnikiem podatku rolnego, o dochodowości rocznej z gospodarstwa, o niezaleganiu w opłatach podatku rolnego, o wielkości użytków rolnych, o przeciętnej liczbie hektarów przeliczeniowych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 117