Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/06/24/2420
24.06.2015
URZĄD GMINY KSIĄŻKI
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty
T
2015/06/24/2419
24.06.2015
URZĄD GMINY KSIĄŻKI
Wzór wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
T
2015/06/24/2418
24.06.2015
URZĄD GMINY KSIĄŻKI
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
T
2015/06/24/2417
24.06.2015
URZĄD GMINY KSIĄŻKI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości
T
2015/06/24/2416
24.06.2015
URZĄD GMINY KSIĄŻKI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
T
2015/06/24/2415
24.06.2015
URZĄD GMINY KSIĄŻKI
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót
T
2015/06/24/2414
24.06.2015
URZĄD GMINY KSIĄŻKI
Wzór wniosku o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego do 100 ha
T
2015/06/24/2413
24.06.2015
URZĄD GMINY KSIĄŻKI
Wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej
T
2015/06/24/2412
24.06.2015
URZĄD GMINY KSIĄŻKI
Wzór wniosku o umorzenie, odroczenie , rozłożenie na raty - łącznego zobowiązania pieniężnego - podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych
T
2015/06/24/2411
24.06.2015
URZĄD GMINY KSIĄŻKI
Wzór wniosku o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 21